Cyflwyniad

Mae ein system addysg yn ganolog i ddyfodol ein cenedl. Mae'n hanfodol creu Cymru lewyrchus gyda rhagor o gydraddoldeb o ran cyfle, diwylliant bywiog ac iaith Gymraeg sy'n ffynnu.

Mae cymwysterau - a hyder pobl ynddyn nhw - yn sylfaenol i'r llewyrch hwnnw.

Cymwysterau Cymru yw’r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer cymwysterau heblaw rhai lefel gradd yng Nghymru sy’n cael eu cynnig gan gyrff dyfarnu cydnabyddedig. Rydyn ni am i bawb yng Nghymru fod yn hyderus bod y cymwysterau a gaiff eu hennill gan ein dysgwyr yn deg, bod modd ymddiried ynddyn nhw a'u bod yn cael eu gwerthfawrogi ledled y DU ac yn rhyngwladol.

Yr un mor bwysig i gynnal yr hyder hwnnw yw llunio sut y bydd cymwysterau yn bodloni anghenion dysgwyr yn y dyfodol - ac mae hynny'n rhan o'n rôl ni hefyd.

Bwriad ein blaenoriaethau strategol yw creu system gymwysterau gryfach, fwy cadarn a mwy gwydn sy'n bodloni anghenion cenedlaethau'r dyfodol.

Dyma'r themâu allweddol sy'n sail i'n gwaith dros y blynyddoedd nesaf:

 • ffocws Gwneud-i-Gymru – gan gynnwys sicrhau cynnig cynaliadwy o gymwysterau dwyieithog o ansawdd uchel
 • mabwysiadu ffordd ddeinamig, esblygol o ymdrin â chymwysterau fel eu bod yn parhau i fod yn gyfoes ac yn berthnasol i gymdeithas fodern
 • rheoli newid ac ymgysylltu â rhanddeiliaid yn ofalus er mwyn hybu ymrwymiad a chyflawni diwygiadau llwyddiannus
 • defnyddio ein dylanwad i hyrwyddo dulliau asesu modern ac arloesol
 • sicrhau bod lles dysgwyr yn ganolog i’n penderfyniadau

Ein rôl ni

Rydyn ni’n gorff statudol annibynnol sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ac sy'n atebol i bobl Cymru drwy Senedd Cymru. 

Cawsom ni ein sefydlu fel rheoleiddiwr drwy ddeddfwriaeth yn Neddf Cymwysterau Cymru 2015 a chaiff ein gweithgareddau eu goruchwylio gan fwrdd a gaiff ei benodi yn gyhoeddus.

Mae ein rôl yn ehangach na rôl rheoleiddiwr cymwysterau confensiynol. Mae gennym ni bwerau ychwanegol i gomisiynu cymwysterau newydd ac i gyfyngu ar yr ystod o gymwysterau a gaiff eu cynnig. Rydym hefyd yn cefnogi asesiadau drwy gyfrwng y Gymraeg a’r system gymwysterau drwy roi grantiau penodol.

Mae gennym ni ddiddordeb yn y potensial ar gyfer arloesi o fewn cymwysterau a'r system gymwysterau i fodloni gofynion y dyfodol. Mae hyn yn golygu ein bod ni’n chwilio am gyfleoedd i fod yn arloesol ein hunain ac yn dymuno cefnogi cyrff dyfarnu pan fyddan nhw’n arloesi.

Mae llawer o fanteision i'r rôl estynedig hon, ond wrth ymgymryd â'r math yma o waith, byddwn ni bob amser yn ystyried yr effaith bosibl ar ein rôl reoleiddio graidd.

Ein gwaith

Rydyn ni’n cynnal hyder yn y cymwysterau rydyn ni’n eu rheoleiddio drwy sicrhau eu bod yn deg, yn werthfawr ac yn ddibynadwy yng Nghymru a thu hwnt.

Dyma ein prif nodau: 

 • sicrhau bod cymwysterau, a system gymwysterau Cymru, yn effeithiol ar gyfer bodloni anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru
 • hyrwyddo hyder y cyhoedd mewn cymwysterau ac yn system gymwysterau Cymru

Rydyn ni’n cyflawni'r rhain drwy:

 • osod rheolau ar gyfer cyrff dyfarnu cydnabyddedig er mwyn sicrhau eu bod yn darparu cymwysterau sy'n adlewyrchu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth pob dysgwr yn gywir
 • llunio ystod a chynllun y cymwysterau a gaiff eu hariannu gan Lywodraeth Cymru
 • gwneud yn siŵr bod cymwysterau'n bodloni anghenion dysgwyr
 • gweithio'n agos gyda'r gymuned addysg ehangach a chynnwys pobl a sefydliadau Cymru yn ein gwaith

Ein gweledigaeth

Ein bwriad yw sicrhau bod pob dysgwr yng Nghymru yn gallu cymryd y cymwysterau sydd eu hangen arnyn nhw i'w helpu i symud ymlaen mewn bywyd, dysgu a gwaith.

Rydyn ni am weld system gymwysterau sy'n cynnwys:

 • ystod gynhwysol a chynaliadwy o gymwysterau perthnasol
 • asesiadau modern a chadarn sy'n canolbwyntio ar ddysgwyr
 • cyfleoedd ar gyfer cyflwyno profiadau dysgu o safon
 • asesiadau yn Gymraeg a Saesneg
 • cofnod ystyrlon a theg o gyflawniad
 • seilwaith arbenigol, integredig, effeithlon a chynhwysol

Ein gwerthoedd

Rydyn ni'n gwireddu ein gweledigaeth drwy fod yn:

 • gydweithredol o ran sut rydyn ni’n gweithio
 • ystyriol o ran y dulliau rydyn ni’n eu defnyddio
 • cadarnhaol yn ein hagwedd
 • dysgu o brofiad ac oddi wrth eraill

Rydyn ni’n ymgysylltu ac yn cynnwys pobl a sefydliadau Cymru wrth ddatblygu cymwysterau ar bob cam trwy:

 • wahodd, gwrando ac ymateb i farn dysgwyr a rhanddeiliaid, a chynnal cysylltiadau effeithiol gyda nhw
 • creu ymgynghoriadau tryloyw ac ystyrlon
 • tynnu ar arbenigedd a gwybodaeth rhanddeiliaid
 • cynhyrchu gohebiaeth glir, addysgiadol ac amserol, rydyn ni’n ei adolygu'n rheolaidd er mwyn gwneud gwelliannau
 • gweithio gyda rheoleiddwyr eraill
 • cynnal asesiadau effaith rheoleiddiol i asesu’r costau, y buddion a’r risgiau sy’n gysylltiedig â’n polisïau a’n camau gweithredu