Cyflwyniad

Os nad wyt ti wedi clywed am Cymwysterau Cymru o'r blaen, rydym yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru ac eraill, i wneud yn siŵr bod cymwysterau yn bodloni'ch anghenion, ac yn hybu hyder yn y system gymwysterau. 

Rydym yn rheoleiddio cyrff dyfarnu sy'n datblygu ac yn darparu'r cymwysterau canlynol yng Nghymru:

Lefelau cymwysterau

Mae Cymwysterau Cymru yn rheoleiddio pob cymhwyster yng Nghymru a gynigir gan gyrff dyfarnu cydnabyddedig, ar wahân i raddau. Mae'n bwysig i ti wybod pa lefel yw cymhwyster, er mwyn i ti allu deall sut y gall dy helpu gyda'r gamau nesaf i mewn i'r gwaith, neu astudiaethau ymhellach.

Ar draws y DU, mae'r rhan fwyaf o gymwysterau a gymerir yn yr ysgol, coleg addysg bellach, gwaith neu brifysgol yn ffitio i un o naw lefel (12 yn yr Alban). Yr uchaf yw'r lefel, yr anoddaf yw'r cymhwyster. Gall cymwysterau ar yr un lefel fod yn wahanol iawn o ran cynnwys a'r amser maen nhw'n ei gymryd i'w gwblhau.

Mae Fframwaith Credyd a Chymwysterau Cymru'n darparu un ffordd gyffredin o fesur yr hyn a gyflawnir wrth ddysgu, gan ddysgwyr o bob oedran a gallu. Mae fframweithiau tebyg ym mhob un o wledydd y DU.

CQFW Framework graphic

Arholiadau ac asesiadau 2023-24

Y flwyddyn academaidd hon, rydym yn cymryd y cam olaf ar ein taith yn ôl i drefniadau cyn y  pandemig ar gyfer cymwysterau yng Nghymru. 

Bydd popeth sydd angen i chi ei wybod am y trefniadau ar gyfer arholiadau ac asesiadau’r flwyddyn academaidd hon yn yr adran arbennig hon ar gyfer arholiadau ac asesiadau 2023-24.   

Canllaw ar gyfer arholiadau ac asesiadau

Rydyn ni wedi creu canllaw i arholiadau ac asesiadau wedi’i ddiweddaru ar gyfer cymwysterau yn 2023/2024.

Arholiadau 360

Mae pobl yn aml yn ein holi ni am y system arholiadau a sut mae’n gweithio. Pethau fel, pwy sy’n ysgrifennu fy mhapur arholiad a sut mae graddau arholiadau’n cael eu gosod? 

Ar Arholiadau 360, mae modd i ti ddod o hyd i’r atebion i’r cwestiynau hynny ac i ymholiadau cyffredin eraill sy’n gysylltiedig ag arholiadau. 

Lefel Nesa

Mae Cymwysterau Cymru’n gweithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill ar Lefel Nesa, sy’n cynnwys awgrymiadau a gwybodaeth i’th helpu yn ystod tymor arholiadau ac asesiadau ac ar gyfer y cam nesaf yn dy fywyd.

TGAU Gwneud-i-Gymru

Rydyn ni wedi bod yn gweithio ar gyfres newydd o gymwysterau TGAU a chymwysterau eraill Gwneud-i-Gymru a fydd yn gwireddu uchelgais y Cwricwlwm i Gymru ac yn bodloni anghenion dysgwyr. Rydyn ni wedi bod yn ymgynghori ar gyfres lawn o gynigion dylunio ar gyfer pob pwnc a fydd ar gael o 2025.  

Mae barn dysgwyr presennol o bob oed yn rhan bwysig o'r gwaith yma. Wrth baratoi ar gyfer yr ymgynghoriad, fe wnaethom ni gynnal cyfres o weithdai a siarad â dysgwyr ym mhob rhan o’r wlad – mae modd cael gwybod rhagor yn ein Hadroddiad Llais y Dysgwr. 

Dod yn Llysgennad Dysgwyr

Un o feysydd allweddol ein gwaith yw llunio cymwysterau sy'n gweddu i anghenion heddiw a’r dyfodol. I’n helpu ni i wneud hyn, rydyn ni wedi sefydlu Panel Dysgwyr sy’n caniatáu i lais y dysgwr gael ei ymgorffori yn ein gwaith. 

Mae ein Llysgenhadon Dysgwyr yn grŵp ysbrydoledig o bobl sydd ystod amrywiol ac eang o brofiadau. Rydyn ni bob amser yn chwilio am ddysgwyr newydd i ymuno â’n panel, ac os hoffet ti gymryd rhan mae rhagor o fanylion ar ein tudalennau Panel Dysgwyr. 

Mae dod yn Llysgennad Dysgwyr yn gyfle gwych i ti fagu hyder, dweud dy ddweud ar gymwysterau yng Nghymru, ac mae’n rhoi profiad gwerthfawr i ti i’th gefnogi yn y camau nesaf ar dy daith ddysgu neu waith. 

Canlyniadau Haf 2023

Cer i'n hadran sydd wedi’i neilltuo’n arbennig ar gyfer Canlyniadau Haf 2023.