Cyflwyniad

Os nad wyt ti wedi clywed am Cymwysterau Cymru o'r blaen, rydym yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru ac eraill, i wneud yn siŵr bod cymwysterau yn bodloni'ch anghenion, ac yn hybu hyder yn y system gymwysterau. 

Rydym yn rheoleiddio cyrff dyfarnu sy'n datblygu ac yn darparu'r cymwysterau canlynol yng Nghymru:

Lefelau cymwysterau

Mae Cymwysterau Cymru yn rheoleiddio pob cymhwyster yng Nghymru a gynigir gan gyrff dyfarnu cydnabyddedig, ar wahân i raddau. Mae'n bwysig i ti wybod pa lefel yw cymhwyster, er mwyn i ti allu deall sut y gall dy helpu gyda'r gamau nesaf i mewn i'r gwaith, neu astudiaethau ymhellach.

Ar draws y DU, mae'r rhan fwyaf o gymwysterau a gymerir yn yr ysgol, coleg addysg bellach, gwaith neu brifysgol yn ffitio i un o naw lefel (12 yn yr Alban). Yr uchaf yw'r lefel, yr anoddaf yw'r cymhwyster. Gall cymwysterau ar yr un lefel fod yn wahanol iawn o ran cynnwys a'r amser maen nhw'n ei gymryd i'w gwblhau.

Mae Fframwaith Credyd a Chymwysterau Cymru'n darparu un ffordd gyffredin o fesur yr hyn a gyflawnir wrth ddysgu, gan ddysgwyr o bob oedran a gallu. Mae fframweithiau tebyg ym mhob un o wledydd y DU.

CQFW Framework graphic

Arholiadau ac asesiadau 2022-23

Bydd arholiadau ac asesiadau ffurfiol yn digwydd eto ym mlwyddyn academaidd 2022-23. 

Yn ystod yr haf, bydd arholiadau’n cael eu cynnal ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch, ac ar gyfer rhai cymwysterau galwedigaethol. Bydd asesiadau ymarferol ac asesiadau di-arholiad eraill hefyd yn cael eu cynnal. 

Cafodd cymwysterau eu haddasu'r llynedd er mwyn mynd i'r afael â'r tarfu ar addysg oherwydd y pandemig. Nid yw’r addasiadau hynny wedi parhau i’r flwyddyn academaidd yma. Ond, mae gwybodaeth ymlaen llaw wedi’i darparu i roi help llaw i ddysgwyr wrth i ni barhau â’r daith yn ôl i drefniadau asesu cyn y pandemig. 

I gael rhagor o wybodaeth, cer i'n tudalen sydd wedi’i neilltuo’n arbennig ar gyfer trefniadau arholiadau 22/23. 

Canllaw ar gyfer arholiadau ac asesiadau

Mae paratoi ar gyfer arholiadau ac asesiadau yn gallu bod yn amser prysur, ac efallai bod gennych gwestiynau am y trefniadau ar gyfer eich cymwysterau eleni.

Dyna pam rydyn ni wedi creu canllaw i arholiadau ac asesiadau wedi’i ddiweddaru ar gyfer cymwysterau yn 2022/2023.

Lefel Nesa

Mae Cymwysterau Cymru’n gweithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill ar Lefel Nesa, sy’n cynnwys awgrymiadau a gwybodaeth i’th helpu yn ystod tymor arholiadau ac asesiadau 2022/23 ac ar gyfer y cam nesaf yn dy fywyd.

Arholiadau 360

Mae pobl yn aml yn ein holi ni am y system arholiadau a sut mae’n gweithio. Pethau fel, pwy sy’n ysgrifennu fy mhapur arholiad a sut mae graddau arholiadau’n cael eu gosod? 

Ar Arholiadau 360, mae modd i ti ddod o hyd i’r atebion i’r cwestiynau hynny ac i ymholiadau cyffredin eraill sy’n gysylltiedig ag arholiadau. 

TGAU Gwneud-i-Gymru

Rydyn ni wedi bod yn gweithio ar gyfres newydd o gymwysterau TGAU a chymwysterau eraill Gwneud-i-Gymru a fydd yn gwireddu uchelgais y Cwricwlwm i Gymru ac yn bodloni anghenion dysgwyr. Rydyn ni wedi bod yn ymgynghori ar gyfres lawn o gynigion dylunio ar gyfer pob pwnc a fydd ar gael o 2025.  

Mae barn dysgwyr presennol o bob oed yn rhan bwysig o'r gwaith yma. Wrth baratoi ar gyfer yr ymgynghoriad, fe wnaethom ni gynnal cyfres o weithdai a siarad â dysgwyr ym mhob rhan o’r wlad – mae modd cael gwybod rhagor yn ein Hadroddiad Llais y Dysgwr. 

Ymuna’r ein grwpiau ddysgwyr

Mae llunio cymwysterau sy’n bodloni anghenion y dyfodol yn faes pwysig o’n gwaith. Er mwyn ein helpu ni i wneud hyn, rydyn ni wedi sefydlu dau grŵp i ddysgwyr sy'n galluogi i lais dysgwyr gael ei gynnwys yn ein gwaith. 

Mae aelodau’r ddau grŵp yn bobl ifanc ysbrydoledig sydd ag ystod amrywiol ac eang o brofiadau. Rydyn ni’n chwilio am ddysgwyr newydd i ymuno â'n grwpiau, felly os hoffet ti gymryd rhan, anfona dy gais atom ni. 

Mae ymuno ag un o’n grwpiau dysgwyr yn gyfle gwych i ti fagu hyder, dweud dy ddweud ar gymwysterau yng Nghymru, a rhoi profiad gwerthfawr i ti i gefnogi’r camau nesaf ar dy daith ddysgu neu waith.