Cyflwyniad

Mae Cymru’n genedl ddwyieithog a chanddi uchelgais gref i gynyddu’r defnydd a wneir o’r Gymraeg.

I gefnogi hyn, ac i sicrhau bod dysgwyr yng Nghymru'n gallu dilyn cymwysterau yn eu dewis iaith, rydyn ni wedi ymrwymo i gynyddu ystod ac argaeledd cymwysterau cyfrwng Cymraeg.

Dewis i Bawb

Gyda thwf addysg cyfrwng Cymraeg, rhagwelir y bydd nifer y plant a’r bobl ifanc sy’n gallu siarad Cymraeg yn cynyddu i 70% erbyn 2050.

Mae ein strategaeth Dewis i Bawb yn nodi’n glir ein hymrwymiad i’r Gymraeg a’n nod i gynyddu argaeledd cymwysterau cyfrwng Cymraeg.

Mae hefyd yn pwysleisio ein bwriad i weithio gyda chyrff dyfarnu a phartneriaid eraill er mwyn cyfrannu tuag at flaenoriaethau Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru.

Mae Dewis i Bawb yn nodi pedwar maes ffocws strategol:

  • blaenoriaethu cymwysterau sydd ar gael yn Gymraeg mewn addysg amser llawn, lleoliadau ôl-16 a phrentisiaethau
  • cryfhau'r gefnogaeth i gyrff dyfarnu a'u gallu i ddarparu cymwysterau cyfrwng Cymraeg
  • adolygu ein grant Cymorth i’r Gymraeg er mwyn canolbwyntio ar feysydd blaenoriaeth, cymwysterau newydd a cheisiadau arloesol
  • gwella gwybodaeth a data ar gyfer dysgwyr, ysgolion a cholegau, ac at ein dibenion rheoleiddio.

Gofynion rheoleiddio

Mae ein Polisi rheoleiddio cymwysterau cyfrwng Cymraeg yn amlinellu ein gofynion ar gyfer cyrff dyfarnu cydnabyddedig o ran cymwysterau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog.

Yn benodol:

  • rydyn ni’n ei gwneud yn ofynnol i gymwysterau cymeradwy fod ar gael i'w hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg
  • rhaid i bob corff dyfarnu sicrhau ei fod yn darparu ei holl gymwysterau dynodedig i'w hasesu yn Gymraeg o fis Medi 2027 (neu unrhyw ddyddiad a bennir gennym ni) - pan gynigir y rhain i ddysgwyr sy'n cael eu haddysgu ar raglenni dysgu sy'n gymwys i gael cyllid cyhoeddus cyn-16
  • mae’n ofynnol i gyrff dyfarnu gymryd pob cam rhesymol i gynyddu argaeledd asesiadau cyfrwng Cymraeg ar gyfer pob cymhwyster arall a reoleiddir gan Cymwysterau Cymru.

Ymgynghoriad newydd

Mae hyrwyddo argaeledd cymwysterau cyfrwng Cymraeg yn gyfle gwirioneddol i gyrff dyfarnu gynyddu’r galw am y cymwysterau hynny.  Mae hefyd yn debygol o wneud corff dyfarnu yn fwy deniadol i ysgolion a cholegau yng Nghymru a darparu mwy o gyfleoedd ar gyfer twf.

Er mwyn helpu i wella’r wybodaeth sydd ar gael i ddysgwyr, ysgolion a cholegau, rydyn ni’n cynnig ei gwneud yn ofynnol i gyrff dyfarnu hyrwyddo eu cymwysterau cyfrwng Cymraeg, a gwneud hynny mewn modd rhagweithiol.

Rydyn ni am glywed eich barn chi ar ein cynigion, gan gynnwys y rheolau a'r canllawiau arfaethedig rydyn ni’n bwriadu eu rhoi ar waith.

Y Cynnig Cymraeg - Cynnig Gweithredol

Yn rhan o'n gwaith o gryfhau'r cymorth i gyrff dyfarnu a gwella'r wybodaeth sydd ar gael i ddysgwyr, ysgolion, a cholegau am argaeledd cymwysterau cyfrwng Cymraeg, rydyn ni wedi cynhyrchu pecyn adnoddau rhyngweithiol i gefnogi'r holl gyrff dyfarnu i ddarparu’r Cynnig Cymraeg - y Cynnig Gweithredol, mewn modd rhagweithiol.

Mae'r pecyn yn annog cyrff dyfarnu i ddarparu gwybodaeth benodol i ddysgwyr am gymwysterau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog, ac i hyrwyddo a hysbysebu cymwysterau Cymraeg neu ddwyieithog i ddysgwyr Cymru.

Cymwysterau cyfrwng Cymraeg sy'n cael eu hariannu'n gyhoeddus

Mae cyrff dyfarnu wedi bod yn gweithio gyda ni i gadarnhau’r canlynol:

  • y cymwysterau maen nhw’n eu cynnig drwy gyfrwng y Gymraeg
  • y cymwysterau sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg sydd yn dod i ben a, lle bo hynny'n berthnasol, y cymwysterau fydd yn eu disodli
  • cymwysterau newydd sy'n cael eu datblygu ac a fydd ar gael i ddysgwyr trwy gyfrwng y Gymraeg yn fuan.

Rydyn ni wedi cysylltu â nifer o gyrff dyfarnu sy’n cynnig cymwysterau a gaiff eu hariannu’n gyhoeddus drwy gyfrwng y Gymraeg.

Os nad ydyn ni wedi cysylltu â chi, neu os ydych chi am ddiweddaru'r wybodaeth a ddarparwyd gan eich sefydliad, cysylltwch â ni.

Chwilio cronfa ddata QiW.

Grantiau’n ymwneud â’r Gymraeg

Rydyn ni’n cynnig grantiau i gyrff dyfarnu i helpu i gynnal a chynyddu argaeledd darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog.

Gall cyrff dyfarnu wneud cais i ni am gymorth ariannol i helpu gyda'r gost o fodloni'r galw am gymwysterau a gaiff eu hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Rydyn ni hefyd yn rhoi grant i CBAC er mwyn helpu i gyfieithu papurau asesu byw ar gyfer cymwysterau TGAU a Safon Uwch.

Grwpiau cymorth a chynghori

Mae gennym ni Grŵp Cefnogi Cyrff Dyfarnu gyda’r Gymraeg lle rydyn ni’n trafod materion sy'n ymwneud â chymwysterau ac asesiadau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog gyda chyrff dyfarnu.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno, cysylltwch â polisi@cymwysterau.cymru

Weithiau, mae cyrff dyfarnu yn ei chael hi’n anodd recriwtio personél asesu sy'n gallu gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Os oes diddordeb gennych chi mewn dod yn aseswr neu'n gymedrolwr/dilyswr allanol cyfrwng Cymraeg, cysylltwch â'r corff dyfarnu perthnasol neu cysylltwch â ni ar yr e-bost uchod i drafod.