Cyflwyniad

Mae ein strategaethau a'n polisïau yn nodi sut rydym yn bwriadu cynnal ein gweithgareddau.

Mae ein cynlluniau busnes ac adroddiadau ariannol yn dangos sut rydym yn defnyddio ein hadnoddau i gyflawni ein nodau a'n hamcanion, mewn ffordd effeithlon ac effeithiol.

Mae ein hadroddiadau blynyddol yn adlewyrchu ar sut rydym yn symud ymlaen yn erbyn yr ymrwymiadau hynny.

Blaenoriaethau strategol

Mae’r Cynllun, sy’n cwmpasu’r cyfnod 2022 i 2027, wedi’i ysbrydoli gan awydd i sicrhau bod dysgwyr yng Nghymru yn elwa ar system asesu sydd ymhlith y mwyaf arloesol a’r mwyaf modern yn y byd, gan wneud y gorau o ystod eang o dechnegau asesu a meithrin hyblygrwydd o ran sut, a phryd, y bydd dysgwyr yn cael eu hasesu. 

Mae’r cynllun yn amlinellu sut, dros y pum mlynedd nesaf, y bydd Cymwysterau Cymru yn: 

 • cwblhau ei raglen o adolygiadau sector a dechrau gwerthuso manteision ac effaith ein diwygiadau 
 • gweithio gyda Llywodraeth Cymru, y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil newydd, cyrff dyfarnu ac eraill i sicrhau a chryfhau ystod gynaliadwy o gymwysterau cadarn ar gyfer dysgwyr a phrentisiaid ôl-16 
 • parhau â’i waith o adolygu cymwysterau yng Nghymru er mwyn sicrhau bod perthynas glir rhwng cymwysterau 14-16 a dilyniant i addysg uwch 
 • cwblhau ei waith o adolygu a diwygio cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru, gan sicrhau bod dull cydgysylltiedig a chadarn o asesu llythrennedd, rhifedd a sgiliau perthnasol eraill i ddiwallu anghenion dysgwyr
 • gweithio gyda chyrff dyfarnu i gynyddu’r ystod o gymwysterau sydd ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg, fel bod nifer y dysgwyr sy’n gallu cael mynediad at gymwysterau yn y naill iaith neu’r llall yn cynyddu’n sylweddol 
 • hyrwyddo dulliau modern, cadarn ac arloesol o asesu

Cynllunio busnes

Mae ein Cynllun Busnes yn sefydlu ein blaenoriaethau gweithredol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2023 – 24 sy’n dechrau ac yn gorffen ym mis Ebrill. Rydym bellach wedi cyhoeddi ein cynllun busnes a gallwch ei ddarllen yma.  

 Mae’r cynllun wedi cael ei siapio o amgylch ein Blaenoriaethau Strategol pum mlynedd ac mae’n rhoi pethau i ni ganolbwyntio arnynt dros y flwyddyn nesaf 

Mae hefyd yn cynnwys y gweithredoedd yr ydym yn bwriadu cynyddu drwy ein Hamcanion Cydraddoldeb Strategol gan egluro sut yr ydym yn cefnogi Lles Cenedlaethau’r Dyfodol. 

Adroddiad blynyddol

Mae'r adroddiad yma yn rhoi amlinelliad o ddarpariaeth a datblygiadau dros y flwyddyn academaidd ddiwethaf. Yn ystod y cyfnod hwn, rydym wedi gweithio ar waith rheoleiddio blaenoriaethol a diwygiadau, gan edrych ymlaen ymhellach i sicrhau ein bod yn parhau i gyflawni ein prif nodau ar gyfer dysgwyr y dyfodol. 

Mae rhai o uchafbwyntiau’r flwyddyn o fewn yr adroddiad blynyddol yn cynnwys: 

 • sut rydym wedi goruchwylio’r camau nesaf wrth ddychwelyd i drefniadau asesu cyn-bandemig 
 • cyfres arholiadau lwyddiannus ar gyfer haf 2023 
 • datblygu cymwysterau newydd sy'n cyd-fynd â chyflwyno'r Cwricwlwm i Gymru 
 • ymgynghori ar a chyhoeddi gofynion dylunio ar gyfer cyfres o 26 TGAU newydd 
 • cyhoeddi ein blaenoriaethau strategol ar gyfer y pum mlynedd nesaf 
 • ein cynllun gweithredu gwrth-hiliaeth cyntaf 
 • mabwysiadu darpariaethau llesiant cenedlaethau’r dyfodol yn wirfoddol 
 • ein cynigion diwygiedig ar gyfer cymwysterau newydd yn y Gymraeg i bobl ifanc 14–16 oed, gan gefnogi strategaeth Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru 
 • sut rydym wedi ymgymryd ag ystod eang o weithgareddau yn y sector ôl-16, gan gynnwys adolygiadau sector 

Ein Hadroddiad Blynyddol 22-23

Gallwch hefyd edrych ar ein hadroddiadau blynyddol blaenorol ar gyfer y blynyddoedd academaidd 2021-22 a 2020-21. 

Adrodd ariannol

Fel Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, rydym yn ymrwymo i gyhoeddi ein cyfrifon bob blwyddyn.

Mae ein set ddiweddaraf o gyfrifon blynyddol yn ymdrin â'r cyfnod rhwng 1 Ebrill 2022 a 31 Mawrth 2023. Mae'n bleser gan y Swyddog Cyfrifyddu gadarnhau ei fod yn adroddiad 'diamod' gan yr Archwilydd Cyffredinol.

Gallwch hefyd adolygu ein cyfrifon am y cyfnodau sy'n cwmpasu 1 Ebrill 2021 a 31 Mawrth 2022, 1 Ebrill 2020 i 31 Mawrth 2021 a 1 Ebrill 2019 i 31 Mawrth 2020.

Cyfrifoldeb Cymwysterau Cymru yw cynnal gwefan Cymwysterau Cymru a sicrhau ei chywirdeb; nid yw'r gwaith a wneir gan archwilwyr yn cynnwys ystyried y materion hyn ac felly nid yw'r archwilwyr yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw newidiadau a all fod wedi digwydd i'r datganiadau ariannol ers iddynt gael eu cyflwyno'n wreiddiol ar y wefan.

 

Y Gymraeg

Mae ein strategaeth Dewis i Bawb yn nodi’n glir ein hymrwymiad i’r Gymraeg a’n nod i gynyddu argaeledd cymwysterau cyfrwng Cymraeg. 

Mae hefyd yn pwysleisio ein bwriad i weithio gyda chyrff dyfarnu a phartneriaid eraill er mwyn cyfrannu at flaenoriaethau Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru. 

Mae Dewis i Bawb yn nodi pedwar maes ffocws strategol: 

 • blaenoriaethu cymwysterau i fod ar gael yn Gymraeg mewn addysg llawn amser, lleoliadau ôl-16 a phrentisiaethau 
 •  cryfhau cymorth i gyrff dyfarnu a’u gallu i ddarparu cymwysterau cyfrwng Cymraeg 
 • adolygu ein grant Cymorth Iaith Gymraeg i ganolbwyntio ar feysydd blaenoriaeth, cymwysterau newydd a chymwysiadau arloesol 
 • gwella gwybodaeth a data ar gyfer dysgwyr, ysgolion a cholegau, ac at ein dibenion rheoleiddio 

Rydym hefyd wedi cynhyrchu ac yn adolygu Cynllun Iaith Gymraeg yn rheolaidd, sy'n nodi sut rydym yn cyflawni ein swyddogaethau a'n cyfrifoldebau trwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal â'r Saesneg. Mae ein Hadroddiad Cydymffurfiaeth Cynllun Iaith Gymraeg diweddaraf yn amlinellu sut y gwnaethom gyflawni ein hymrwymiad o dan y Cynllun yn ystod 2022/23.

Llesiant cenedlaethau'r dyfodol

Er nad ydym yn ddarostyngedig i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ar hyn o bryd, rydym o’r farn bod ein rôl yn cefnogi ei phwrpas, a bod ei gofynion yn gydnaws â sut rydym yn gweithio. O ganlyniad, rydym wedi dewis yn wirfoddol i ymgymryd á darpariaethau’r Ddeddf fel sail i’r ffordd yr ydym yn cyflawni ein swyddogaethau. Mae ein hadroddiad cynnydd yn dangos yr hyn rydym wedi cyflawni

Mae ein gwaith yn seiliedig ar ein gwerthoedd:

 • cydweithredol yn y ffordd yr ydym yn gweithio
 • meddylgar yn y dulliau rydym yn cymryd
 • cadarnhaol o ran ein hagwedd
 • dysgu o brofiad ac eraill

Mae’r gwerthoedd hyn yn gosod cydweithrediad a phenderfyniadau sy’n seiliedig ar dystiolaeth ystyriol, wrth wraidd ein hymddygiad. Mae cymwysterau yn hynod bwysig i ni oherwydd ein bod yn deall y gwahaniaeth y mae addysg dda yn ei wneud i gyfleoedd bywyd hirdymor, a phwysigrwydd gallu dangos cyflawniad trwy gymwysterau cadarn ac ystyrlon.

Cynllun gweithredu lleihau carbon

Mae Cymwysterau Cymru wedi ymrwymo i leihau ei ôl troed carbon. Rydym wedi gwneud gwelliannau sylweddol i'n hamgylchedd swyddfa dros y 6 blynedd diwethaf. Rydym yn cefnogi cynllun ‘Gweithio Gyda’n Gilydd i Gyrraedd Sero Net’ 2021-25 Llywodraeth Cymru sy'n disgrifio'r camau gweithredu pellach y byddwn yn eu cymryd yn ein Cynllun Gweithredu Lleihau Carbon 2022-24.