Cyflwyniad

Mae aelodau ein grwpiau i ddysgwyr yn grŵp ysbrydoledig o bobl ifanc sydd ag ystod amrywiol ac eang o brofiadau.

Maen nhw’n ein helpu ni i lunio cymwysterau a’r system gymwysterau yng Nghymru fel ei bod yn addas ar gyfer y dyfodol, ac maen nhw’n sicrhau bod lleisiau dysgwyr yn cael eu cynnwys ym mhob agwedd ar ein gwaith.

Rôl

Mae gennym ni ddau grŵp i ddysgwyr. Mae un yn cynnwys dysgwyr mewn ysgolion a cholegau a dysgwyr sy’n dysgu yn y cartref. Mae’r llall ar gyfer dysgwyr 16 oed neu hŷn, sydd ar hyn o bryd yn dilyn prentisiaeth, rhaglen dysgu seiliedig ar waith neu’n astudio ar gyfer cymwysterau galwedigaethol.

Mae ein grwpiau yn ein helpu i siarad â dysgwyr a deall beth maen nhw ei angen gennym ni a’r sector addysg ehangach. Mae aelodau’n ein herio, yn ogystal â'n cefnogi yn ein gwaith, i'n helpu i roi'r wybodaeth mae dysgwyr ei hangen am gymwysterau.

Mae cynnwys, adnoddau a thrafodaethau’r cyfarfodydd yn gyfrinachol, ac ni fydd barn a safbwyntiau’r aelodau’n cael eu rhannu oni bai bod yr aelodau’n rhoi eu caniatâd.

Mae aelodau'r grŵp yn onest, ac yn dweud wrthym ni - gan gynnwys uwch arweinwyr - beth maen nhw'n ei deimlo go iawn am y materion sy'n effeithio ar gymwysterau ac ar ddysgwyr yng Nghymru.

Aelodaeth

Mae pob grŵp yn cynnwys rhwng 18 a 25 o ddysgwyr, sydd fel arfer yn rhan o'r grŵp am hyd at ddwy flynedd.

Grŵp Cynghori i Ddysgwyr Grŵp Dysgwyr Seiliedig ar Waith, Prentisiaethau a Galwedigaethol
 • Mae'r dysgwyr rhwng 14 a 21 oed
 • Maen nhw’n astudio cymwysterau yng Nghymru - naill ai mewn ysgol neu goleg neu mewn lleoliad arall gan gynnwys addysgu gartref.
 • Mae’r dysgwyr dros 16 oed (dim uchafswm oedran)
 • Ar hyn o bryd yn dilyn prentisiaeth, rhaglen dysgu seiliedig ar waith neu’n astudio cymhwyster galwedigaethol.

 

Mae pob un o’n haelodau:

 • mewn addysg ac yn astudio amrywiaeth o gymwysterau, gan gynnwys cymwysterau galwedigaethol, TGAU, UG a Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru
 • o wahanol fathau o gefndiroedd a lleoliadau addysg (gan gynnwys colegau, ysgolion, ymgeiswyr preifat) ac yn wahanol fathau o ddysgwyr (gan gynnwys dysgwyr cyfrwng Cymraeg a'r rhai ag anghenion dysgu ychwanegol).

Gwneud cais i ymuno

Mae'r rhain yn rolau gwirfoddol, ond mae'r manteision yn amhrisiadwy:

 1. Profiad unigryw ar dy CV neu gais UCAS
 2. Gwella sgiliau – cyfathrebu, gwerthuso, gweithio mewn tîm
 3. Cefnogi datblygu cymwysterau Gwneud-i-Gymru
 4. Gwneud yn siŵr bod lleisiau dysgwyr yn cael eu clywed.

Ymrwymiad amser

Fel arfer mae 6 chyfarfod bob blwyddyn. Mae dyddiadau’n cael eu trefnu ymlaen llaw ac maen nhw’n cael eu cynnal unwaith bob hanner tymor, fel arfer ar ddydd Mawrth rhwng 1700 a 1830.

Bob hyn a hyn, byddwn ni’n trefnu sesiynau dal i fyny ychwanegol gyda'r grwpiau, os oes angen mwy o amser i drafod gweithgareddau. Mae’r cyfarfodydd hyn yn ddewisol, er ein bod ni’n dy annog i ymuno â nhw er mwyn i ti allu cymryd rhan mewn darnau newydd o waith a dal i fyny ag aelodau eraill.

Gwaid cais i ymuno

Os oes gen ti ddiddordeb mewn ymuno ag un o'n grwpiau, gwna gais drwy ddefnyddio'r ffurflen gais neu cysyllta â ni drwy e-bostio grwpdysgwyr@cymwysterau.cymru.

Bydd angen i ti ddarparu ychydig o fanylion cyswllt personol a chwblhau un o'r tasgau canlynol:

 • ysgrifennu datganiad personol (dim mwy na 1000 o eiriau)
 • anfon fideo yn cyflwyno dy hun (dim hirach na dwy funud)
 • darparu datganiad enwebu gan athro, darlithydd, hyfforddwr yn y gweithle neu oruchwyliwr prentisiaeth (dim mwy na 1000 gair)

Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys ble i anfon dy gais, ar gael ar y ffurflen.