Cymwys ar gyfer y Dyfodol

Cyflwyniad 

Dylai cymwysterau baratoi dysgwyr yng Nghymru ar gyfer bywyd, dysgu a gwaith.

Rydyn ni wedi gweithio gydag athrawon, dysgwyr, ymgynghorwyr arbenigol, cyflogwyr, colegau, darparwyr hyfforddiant a phrifysgolion, i gyd-greu Cymwysterau Cenedlaethol 14 i 16 newydd sy’n cefnogi nodau a phwrpas y Cwricwlwm i Gymru.

Mae ysgolion bellach yn gyfrifol am lunio'r hyn sy’n cael ei addysgu i ddysgwyr, dan arweiniad Fframwaith y Cwricwlwm i Gymru. Bydd y cynnig cenedlaethol newydd yn darparu dewis teg, cydlynol a dwyieithog o gymwysterau i ysgolion eu darparu ar gyfer eu dysgwyr. Mae trefniadau ar gyfer gwerthuso, gwella ac atebolrwydd ysgolion hefyd yn newid. Bydd perfformiad ysgol yn cael ei werthuso ar sail ystod eang a chytbwys o dystiolaeth, gyda llai o bwyslais ar ganlyniadau cymwysterau, gan roi mwy o ryddid i flaenoriaethu anghenion dysgwyr wrth ddylunio cymwysterau newydd.

TGAU Gwneud-i-Gymru

Yn hydref-gaeaf 2022, buom yn ymgynghori ar gynigion ar gyfer cymwysterau newydd TGAU Gwneud-i-Gymru mewn 26 o gymwysterau wedi’u grwpio o amgylch chwe maes dysgu a phrofiad. Fe wnaethom ni ddadansoddi’r ymatebion i’r ymgynghoriad a chyhoeddi ein penderfyniadau ar gymwysterau TGAU Gwneud-i-Gymru ym mis Mehefin 2023.

Y Cynnig Llawn o Gymwysterau 14-16

Rhwng Mawrth-Mehefin 2023, buom yn ymgynghori ar dri chynnig ar gyfer cymwysterau fydd yn bodoli ochr yn ochr â TGAU i gefnogi ehangder y Cwricwlwm i Gymru ac a fydd yn paratoi dysgwyr ar gyfer bywyd a gwaith. Rydyn ni wedi dadansoddi’r ymatebion i’r ymgynghoriad a byddwn yn cyhoeddi ein penderfyniadau ym mis Ionawr 2024.

Cymwysterau Cenedlaethol 14-16

Bydd ystod gynhwysfawr o Gymwysterau Cenedlaethol 14-16 newydd ar gael i ysgolion (a lleoliadau addysgol cyn-16 eraill) eu cynnig i’w dysgwyr erbyn mis Medi 2027. Bydd hyn yn cynnwys TGAU Gwneud-i-Gymru, a TAAU (Tystysgrif Alwedigaethol Addysg Uwchradd) newydd sy’n gysylltiedig â gwaith, ynghyd â chymwysterau Sgiliau a Sylfaen. Mae rhai o’r cymwysterau hyn yn cael eu cyflwyno’n gynt, gyda’r set gyntaf o gymwysterau TGAU Gwneud-i-Gymru yn cael eu haddysgu o fis Medi 2025.

 • TGAU Gwneud-i-Gymru
  Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda’r corff dyfarnu (CBAC) a Llywodraeth Cymru i ddatblygu 28 TGAU Gwneud-i-Gymru newydd, i’w cymeradwyo erbyn mis Medi 2024 ac i’w haddysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2025.
 • TAAU
  Mae 13 o gymwysterau TAAU (Tystysgrif Alwedigaethol Addysg Uwchradd) newydd yn cael eu datblygu i'w haddysgu am y tro cyntaf o fis Medi 2027, a byddan nhw’n  cynnig cipolwg ar feysydd galwedigaethol eang.
 • Cymwysterau Sylfaen
  Bydd cymwysterau sylfaen mewn wyth maes dysgu a phrofiad a 15 o bynciau cysylltiedig â gwaith ar lefel mynediad a lefel 1, a byddan nhw’n galluogi dysgwyr i symud ymlaen ar y lefel gywir.
 • Cymwysterau Cyfres Sgiliau
  Yn lle'r Dystysgrif Her Sgiliau, bydd y Gyfres Sgiliau yn cynnwys cymwysterau mewn Sgiliau Gwaith a Sgiliau Bywyd, ynghyd â Phrosiect Personol ar unrhyw bwnc o ddewis y dysgwr.

Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru, a chyrff dyfarnu, gan gynnwys CBAC, i ddatblygu pecyn cymorth er mwyn helpu ysgolion a dysgwyr drwy’r newidiadau hyn.