Cyflwyniad

Mae ein gwaith o ddiwygio Cymwys ar gyfer y Dyfodol yn cael ei ysgogi gan anghenion dysgwyr, cyflogwyr a’n heconomi. I gefnogi ehangder y Cwricwlwm i Gymru, rydyn ni’n ail-lunio’r ystod o gymwysterau sydd ar gael i ddysgwyr rhwng 14 ac 16 oed, er mwyn diwallu anghenion pob dysgwr.

Ein cynigion 
Fe wnaethon ni ddatblygu tri chynnig ar gyfer cymwysterau 14-16 ochr yn ochr â TGAU Gwneud-i-Gymru, er mwyn creu ystod gynhwysol o gymwysterau dwyieithog (o lefel mynediad i lefel 2) y gall ysgolion eu cynnig i ddysgwyr. Roedd y cynigion hyn yn cynnwys:

 • Cyfres Sgiliau gyda chymhwyster prosiect sgiliau cyfannol ac unedau/cymwysterau mewn Sgiliau Bywyd a Sgiliau Gwaith
 • cymwysterau cyn-alwedigaethol mewn meysydd galwedigaethol eang
 • cymwysterau Sylfaen i ategu cymwysterau TGAU Gwneud-i-Gymru newydd

Dewch i wybod mwy yn ein recordiad gweminar neu yn ein cyflwyniad.

Ein hymgynghoriad 
Buom yn gofyn am eich barn ar y cynigion hyn yn ein hymgynghoriad cyhoeddus rhwng 14 Mawrth a 14 Mehefin 2023. Ar ôl dadansoddi’r ymatebion i’r ymgynghoriad, rydym yn cyhoeddi ein penderfyniadau ymgynghori ar y Cynnig Llawn o Gymwysterau 14-16 ym mis Ionawr 2024.

Ein penderfyniadau

Mae ein Hadroddiad Ymgynghori yn cynnig esboniad manwl o’r penderfyniadau rydyn ni wedi’u gwneud ar gyfer cymwysterau 14-16 a fydd yn cyd-fynd â chymwysterau TGAU Gwneud-i-Gymru

Mae'r Crynodeb Gweithredol yn egluro ein canfyddiadau a'n penderfyniadau allweddol mewn fformat cryno.

Gall dysgwyr ddarllen am y penderfyniadau allweddol rydyn ni wedi’u gwneud yn ein Hadroddiad sy’n addas ar gyfer Pobl Ifanc.

Y camau nesaf

Rydyn ni’n cyflwyno Cymwysterau Cenedlaethol 14-16 newydd fydd i gyd yn eu lle erbyn mis Medi 2027. Bydd hyn yn cynnwys cymwysterau o lefel mynediad i lefel 2, ar draws ystod o bynciau. Bydd ysgolion yn gallu cynnig dewis o’r mathau canlynol o gymwysterau i ddysgwyr:

 • TGAU Gwneud-i-Gymru
 • TAAU (Tystysgrif Alwedigaethol Addysg Uwchradd)
 • Cymwysterau sylfaen
 • chymwysterau mewn Sgiliau Gwaith, Sgiliau Bywyd a Phrosiect Personol

Rydyn ni nawr yn datblygu’r meini prawf cymeradwyo ar gyfer y Gyfres Sgiliau, TAAU, a chymwysterau Sylfaen newydd, y byddwn yn eu cyhoeddi ddiwedd 2024.

Cefndir y prosiect

Roedd tua 1,200 o gymwysterau nad oeddent yn rhai TGAU ar gael i ddysgwyr rhwng 14 ac 16 oed yng Nghymru cyn i ni ddechrau ar y gwaith diwygio hwn. Fe wnaethon ni gynnal adolygiad pen desg o’r cymwysterau hyn, gan edrych ar sut maen nhw’n cyd-fynd â’r Cwricwlwm i Gymru, gan werthuso’r cymwysterau rhyngwladol cyfatebol, a’u cymharu â chymwysterau yn yr Alban, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Buom yn siarad ac yn gwrando ar ddysgwyr, athrawon, penaethiaid, cyflogwyr, rhieni/gofalwyr, darparwyr hyfforddiant, prifysgolion, cyrff dyfarnu ac eraill. Fe wnaethon ni rannu dau holiadur ar-lein, un ar gyfer dysgwyr a’r llall ar gyfer eraill sydd â diddordeb mewn cymwysterau ar gyfer pobl ifanc rhwng 14 ac 16 oed yng Nghymru, gan archwilio:

 • pa gymwysterau a phynciau sydd eu hangen yn y gofod hwn yn y dyfodol?
 • pa sgiliau sydd eu hangen ar ddysgwyr yn y grŵp oedran hwn?
 • pa rôl y mae asesu yn ei chwarae yn y cymwysterau hyn?
 • sut y dylai technoleg ddigidol gael ei defnyddio yn y cymwysterau hyn?
 • beth yw'r llwybrau cynnydd ar gyfer dysgu ôl-16?

Dros nifer o flynyddoedd, rydyn ni wedi cydweithio â gweithgorau a grwpiau rhanddeiliaid ymroddedig er mwyn datblygu cynigion ar gyfer cymwysterau 14-16:

2019 – 2020
Fe wnaethon ni gynnal ein hymgynghoriad Cymwys ar gyfer y Dyfodol cychwynnol yn amlinellu’r egwyddorion arweiniol a ddylai lunio’r ystod o gymwysterau yn y dyfodol, a gofyn beth ddylai ddigwydd gyda TGAU a’r Dystysgrif Her Sgiliau.

Roedd ein hadroddiad penderfyniadau dilynol yn cytuno y dylai’r prif gymwysterau sy’n cael eu sefyll gan bobl ifanc rhwng 14 ac 16 oed barhau i gael eu galw’n TGAU, ond y dylai’r cynnwys a’r asesiadau fod yn wahanol. Fe wnaethon ni roi amlinelliad o’n cyngor i'r Gweinidog Addysg ar y dull roedden ni’n ei ystyried a chytuno ar sut y dylai cymwysterau newid yn y dyfodol.

2021
Fe wnaethon ni gynnal ail ymgynghoriad yn gofyn am farn ar sgiliau cyfannol o fewn y Dystysgrif Her Sgiliau, a’r ystod o bynciau ddylai fod ar gael fel TGAU a chymwysterau eraill Gwneud-i-Gymru.

Fe wnaethon ni gyhoeddi ein hail adroddiad penderfyniadau, ac yna fe wnaethon ni gyhoeddi ein penderfyniad ynghylch cymwysterau Cymraeg ar lefel TGAU.

2022 

Gwnaethom gynnal trydydd ymgynghoriad cyhoeddus ar gynigion pwnc TGAU a chyhoeddi ein penderfyniadau ym mis Mehefin.

2023 

Fe wnaethom ymgynghori ar y Cynnig Llawn o Gymwysterau 14-16.

Eisiau cael gwybod rhagor?

I gael gwybod rhagor am ymgynghoriad a phenderfyniadau’r Cynnig Llawn o Gymwysterau 14-16 diwygio@cymwysterau.cymru