Adolygiadau Sector

Cyflwyniad 

Mae cymwysterau galwedigaethol yn cyfrif am dros 90% o'r cymwysterau rheoleiddiedig sydd ar gael yng Nghymru a dylent adlewyrchu'r sgiliau sydd eu hangen ar gyflogwyr.  Adolygiadau sector yw asgwrn cefn ein gwaith gyda chymwysterau galwedigaethol, gan ganiatáu inni ganolbwyntio ar gymwysterau o fewn sectorau cyflogaeth.  

Gyda phob adolygiad sector rydyn ni’n ei gynnal, ein nod yw: 

 • deall y dirwedd cymwysterau 
 • clywed barn rhanddeiliaid am y cymwysterau a'r system gymwysterau 
 • penderfynu a ddylen ni gymryd camau (neu argymell bod eraill yn eu cymryd) i wella cymwysterau neu'r system. 

Ar gyfer rhai sectorau mwy, rydyn ni hefyd yn anelu at: 

 • ystyried a yw'r cymwysterau a'r system ehangach yn dechnegol effeithiol ac yn addas i'r diben 
 • dysgu gwersi o systemau cymwysterau gwledydd eraill  

Mae pob adolygiad sector yn wahanol; nid yw canlyniadau un adolygiad o reidrwydd yr un fath â chanlyniadau'r adolygiad nesaf.   

Y broses adolygu  

Wrth gynnal pob un o'r adolygiadau, fel arfer byddwn yn:  

 • cyfweld ag ystod eang o randdeiliaid - gan gynnwys cyflogwyr, cyrff sector, darparwyr dysgu seiliedig ar waith, sefydliadau addysg bellach ac ysgolion  
 • sefydlu paneli rhanddeiliaid i'n cynorthwyo a'n cynghori  
 • annog unigolion i rannu eu barn gyda ni drwy arolygon  
 • cynnal adolygiadau technegol o gymwysterau - gan gynnwys edrych ar waith dysgwyr  
 • cynnal astudiaethau cymharu rhyngwladol pen desg.

Adolygiadau Cam 2  

Gwnaeth ein hadolygiadau sector cychwynnol amlygu rhai themâu trawsbynciol, ac rydyn ni wedi defnyddio’r rhain fel ffocws ar gyfer yr hyn a alwn yn adolygiadau Cam 2. 

Mae adolygiadau sector Cam 2 yn fyrrach na’n hadolygiadau llawn – fel arfer yn cymryd hyd at 12 mis – ac yn canolbwyntio ar:  

 • asesu argaeledd cyfredol ac argaeledd tebygol yn y dyfodol o gymwysterau mewn sectorau allweddol -  i’w defnyddio mewn cyrsiau addysg bellach ôl-16 llawn amser, ysgolion chweched dosbarth a phrentisiaethau  
 • nodi'r angen am gymwysterau galwedigaethol cyfrwng Cymraeg a sicrhau bod cymaint â phosibl ohonynt ar gael.

Rhaglen adolygu 

I ddod cyn hir: 

Wedi’u cwblhau:

Adolygiadau’r dyfodol:

Sgiliau Hanfodol Cymru   

Mae cymwysterau Sgiliau Hanfodol yn rhan annatod o raglenni dysgu a phrentisiaethau ôl-16 yng Nghymru ac rydyn ni’n awyddus i sicrhau eu bod yn parhau i fod yn gymwysterau gwerthfawr a gwerth eu cael. Nod yr adolygiad Sgiliau Hanfodol Cymru yw casglu tystiolaeth ar addasrwydd cyffredinol y gyfres cymwysterau i’r diben, nodi unrhyw faterion ac ystyried pa newidiadau neu ddiwygiadau allai fod eu hangen i sicrhau bod y cymwysterau hyn yn parhau i fodloni ein prif nodau.