Cyflwyniad

Er mwyn adlewyrchu uchelgais y Cwricwlwm i Gymru, rhaid i bob TGAU gynnwys cyfleoedd i ddysgwyr gyflawni ei bedwar diben.

Ein cynigion
Buom yn ymgynghori ar gynigion ar gyfer y gofynion dylunio (meini prawf cymeradwyo) ar gyfer 26 o gymwysterau TGAU newydd ddiwedd 2022. Roedd y cynigion hyn yn cynnig disgrifiad lefel uchel o sut fyddai cymwysterau TGAU newydd yn edrych - ond nid fersiynau drafft o'r cymwysterau eu hunain mohonynt.

Ein hymgynghoriad
Yn dilyn yr ymgynghoriad hwn a sawl blwyddyn o waith manwl a chyd-greu gyda rhanddeiliaid (gan gynnwys dysgwyr, athrawon, darlithwyr, arholwyr, rhieni, cyflogwyr, cyrff dysgedig a phroffesiynol, arbenigwyr pwnc a grwpiau diddordeb, prifysgolion a cholegau), fe wnaethon ni gyhoedi ein canfyddiadau a’n penderfyniadau ar gyfer cymwysterau TGAU Gwneud-i-Gymru ym mis Mehefin 2023.

Adroddiadau penderfyniadau

Mae ein hadroddiad Cryno o’r Ymgynghoriad yn egluro’r penderfyniadau rydyn ni wedi’u gwneud ar y gofynion dylunio (meini prawf cymeradwyo) ar gyfer cymwysterau TGAU Gwneud-i-Gymru newydd, tra bod yr Adroddiad Ymgynghori Llawn a’r Adroddiad ar Ganlyniadau’r Ymgynghoriad Fesul Pwnc yn cynnig crynodeb a dadansoddiad o’r adborth o’r ymgynghoriad ac esboniadau mwy manwl o'r gofynion rydyn ni wedi'u gosod ar gyfer pob pwnc TGAU.

Mae ein Hadroddiad Addas ar gyfer Pobl Ifanc yn crynhoi ac yn egluro'r penderfyniadau allweddol rydyn ni wedi'u gwneud ar draws pynciau, a hynny mewn fformat sy’n hygyrch i ddysgwyr.

Gallwch hefyd edrych ar set gyflawn o feini prawf cymeradwyo ar gyfer y holl cymwysterau TGAU hyn.

   

   

 

Mae yna nifer o ddogfennau ychwanegol yn ymwneud â’r penderfyniadau hyn:

Meini prawf cymeradwyo

Cyhoeddwyd y set gyflawn o feini prawf cymeradwyo ar gyfer y cymwysterau TGAU newydd ym mis Mehefin 2023, ochr yn ochr â set o Feini Prawf Cymeradwyo Lefel Pwnc.

Gweminarau

Dysgwch ragor am ganlyniadau’r ymgynghoriad a’r penderfyniadau ar lefel pwnc yn ein gweminarau a recordiwyd:

Ymchwil

Mae ein tîm o ymchwilwyr ac ystadegwyr yn datblygu ac yn cyflwyno ymchwil ac ystadegau mewn perthynas â chymwysterau a'r system gymwysterau. Maen nhw wedi goruchwylio datblygiad a chomisiynu prosiectau ymchwil annibynnol a mewnol fel ei gilydd er mwyn helpu llywio ein penderfyniadau ar y cymwysterau fydd yn cefnogi’r Cwricwlwm i Gymru.

Roedd yr ymchwil canlynol wedi llywio ein penderfyniadau ar gymwysterau TGAU:

Canfyddiadau a Phrofiad o Asesiadau Di-Arholiad - Cyfres o adroddiadau am ganfyddiadau pwnc-benodol a thrawsbynciol ymchwil a gynhaliwyd ar brofiadau a chanfyddiadau athrawon a dysgwyr o asesiadau di-arholiad mewn cymwysterau TGAU cymeradwy yng Nghymru, rhwng 2019 a 2020.

Systemau asesu addysgol rhyngwladol a'r modd y maent yn cynnwys athrawon - Adroddiad yn disgrifio systemau asesu rhyngwladol a chyfranogiad athrawon mewn asesu.

Camau nesaf

Rydyn ni’n cyflwyno Cymwysterau Cenedlaethol 14-16 newydd, a fydd i gyd yn eu lle erbyn mis Medi 2027. Bydd hyn yn cynnwys cymwysterau o lefel mynediad i lefel 2, ar draws ystod o bynciau. Bydd ysgolion yn gallu cynnig dewis o’r mathau canlynol o gymwysterau i ddysgwyr:

Ym mis Hydref 2023, fe wnaethon ni recriwtio Arbenigwyr Pwnc i’n helpu i adolygu a chymeradwyo’r cymwysterau TGAU Gwneud-i-Gymru newydd a chyffrous sy’n cael eu datblygu gan y corff dyfarnu (CBAC). Rydyn ni hefyd yn gweithio’n agos gyda CBAC a Llywodraeth Cymru i ddatblygu manylion y cymwysterau TGAU Gwneud-i-Gymru newydd hyn, i’w cymeradwyo erbyn mis Medi 2024.

Bydd gan ysgolion flwyddyn academaidd lawn i baratoi ar gyfer addysgu’r cymwysterau am y tro cyntaf ym mis Medi 2025, gyda phecyn o adnoddau addysgu a dysgu ar gael i gefnogi’r pontio a rheoli’r newid sydd ei angen i gyflwyno’r cymwysterau newydd hyn.

Pryd fydd dysgwyr yn dechrau astudio’r cymwysterau diwygiedig

Addysgu cyntaf o fis Medi 2025  

Addysgu cyntaf o fis Medi 2026  

Addysgu cyntaf o fis Medi 2027 

 

TGAU newydd mewn:  

 • Celf a Dylunio 
 • Drama  
 • Cerddoriaeth 
 • Bwyd a Maeth 
 • Daearyddiaeth  
 • Hanes  
 • Astudiaethau Crefyddol   
 • Busnes  
 • Saesneg Iaith a Llenyddiaeth: unigol a dwyradd  
 • Cymraeg Iaith a Llenyddiaeth: unigol a dwyradd 
 • Cymraeg Craidd 
 • Frangeg  
 • Almaeneg  
 • Sbaeneg  
 • Mathemateg a Rhifedd: dwyradd 
 • Y Gwyddorau: dwyradd  
 • Cyfrifiadureg  
Cymhwyster lefel 2 newydd:  
 • Cymraeg Craidd Ychwanegol
TGAU newydd mewn:   
 • Y Gwyddorau: unigol 
 • Dawns  
 • Ffilm a Chyfryngau Digidol  
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant 
 • Addysg Gorfforol ac Iechyd 
 • Astudiaethau Cymdeithasol   
 • Dylunio a Thechnoleg 
 • Peirianneg  
Cymhwyster lefel 2 newydd:  
 • Lefel 2 Mathemateg Ychwanegol 
Cymwysterau wedi'u diweddaru yn: 
 • Amgylchedd Adeiledig 
 • Technoleg Ddigidol
 • TGAU Iaith Arwyddion Prydain 
 • Ystod o gymwysterau newydd ac wedi’u diweddaru sy’n gydlynol a chynhwysol ac sy’n cefnogi’r Cwricwlwm i Gymru

Pan gyflwynir cymwysterau newydd, byddant yn disodli'r cymwysterau presennol yn y pynciau hynny. 

Bydd cymwysterau eraill yn parhau i fod ar gael ochr yn ochr â'r TGAU newydd nes bod y cynnig cymhwyster llawn 14-16 yn cael ei gyflwyno.

 

Datblygiad y prosiect

Dros nifer o flynyddoedd, rydyn ni wedi cydweithio â gweithgorau a grwpiau rhanddeiliaid ymroddedig er mwyn datblygu cynigion ar gyfer cymwysterau mewn pynciau TGAU unigol.

2019 – 2020
Fe wnaethon ni gynnal ein hymgynghoriad Cymwys ar gyfer y Dyfodol cychwynnol yn amlinellu’r egwyddorion arweiniol a ddylai lunio’r ystod o gymwysterau yn y dyfodol, a gofyn beth ddylai ddigwydd gyda TGAU a’r Dystysgrif Her Sgiliau.

Roedd ein hadroddiad penderfyniadau dilynol yn cytuno y dylai’r prif gymwysterau sy’n cael eu sefyll gan bobl ifanc rhwng 14 ac 16 oed barhau i gael eu galw’n TGAU, ond y dylai’r cynnwys a’r asesiadau fod yn wahanol. Fe wnaethon ni roi amlinelliad o’n cyngor i'r Gweinidog Addysg ar y dull roedden ni’n ei ystyried a chytuno ar sut y dylai cymwysterau newid yn y dyfodol.

2021
Fe wnaethon ni gynnal ail ymgynghoriad yn gofyn am farn ar sgiliau cyfannol o fewn y Dystysgrif Her Sgiliau, a’r ystod o bynciau ddylai fod ar gael fel TGAU a chymwysterau eraill Gwneud-i-Gymru.

Fe wnaethon ni gyhoeddi ein hail adroddiad penderfyniadau, ac yna fe wnaethon ni gyhoeddi ein penderfyniad ynghylch cymwysterau Cymraeg ar lefel TGAU.

2022 

Gwnaethom gynnal trydydd ymgynghoriad cyhoeddus ar gynigion pwnc TGAU a chyhoeddi ein penderfyniadau ym mis Mehefin 2023.

2023 

Fe wnaethom ymgynghori ar y Cynnig Llawn o Gymwysterau 14-16.

Eisiau gwybod rhagor?

I gael gwybod rhagor am ymgynghoriad a phenderfyniadau TGAU Gwneud-i-Gymru, cysylltwch â diwygio@cymwysterau.cymru.